Przejdź do treści

Władze Stowarzyszenia

 • Zmysłowska Irena –  Przewodnicząca Zarządu Koła
 • Dyła Monika – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
 • Elżbieta Jena– Skarbnik
 • Każuro Urszula – Sekretarz
 • Kalinowska Sławomira – Członek
 • Górna Bożenna – Członek
 • Janina Kołodziejczyk –  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Danuta Kacprzak – Sekretarz
 • Teresa Szydłowska – Członek

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Koła. Komisja składa się z 3 osób (§ 30 art. 1 określa liczbę członków Komisji na 3 do 5). Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej jest całkowicie społeczny.

 1. prawidłowości sporządzania preliminarzy budżetowych, bilansu i rachunku wyników pod względem rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami,
 2. rachunkowości Koła pod względem udokumentowania operacji gospodarczych, terminowości zapisów w księgach rachunkowych w odniesieniu do wszystkich źródeł dochodów i kierunków wydatków,
 3. wykonywania przez Zarząd Koła jego statutowych zadań, rzetelnego dokumentowania pracy,
 4. pobierania, ewidencjonowania i wydatkowania składek członkowskich.

Misja

• dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie;


• wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Cele

 • działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
 • tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
 • prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym,
 • działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.
 • rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
 • inicjowanie rozwiązań prawnych,
 • organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, poradnictwo życiowe i prawne, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece itp.),
 • spółpracę z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
 • szkolenia rodziców i profesjonalistów,
 • działalność wydawniczą i współpracę z mediami w celu zmiany postaw społecznych.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Łodzi

Skip to content