Przejdź do treści

wspiera dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby przewlekle psychicznie chore, osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ŚDS funkcjonuje od 1 października 2003 roku.
Obecnie  przeznaczony  jest  dla  55  osób.  

Ośrodek prowadzony jest w formie stacjonarnej, jako placówka dziennego wsparcia.

Celem ŚDS jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób uczęszczających oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Kształtowanie nawyków celowej aktywności oraz postaw i zachowań akceptowanych przez społeczeństwo, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie i funkcjonowania w życiu codziennym.

Siedziba główna

.

9.00 – 15.00

42 689 90 60

Karolewska 70/76 94-023 Łódź

parking dostępny


ŚDS Oddział

dla osób mających problemy z poruszaniem się

9.00 – 15.00

42 630 29 68

Garnizonowa 38 94-024 Łódź

parking dostępny


Usługi zrealizowane na rzecz uczestników to: 


 • treningi funkcjonowania w życiu codziennym, 
 • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 • treningi umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
 • niezbędną opiekę, 
 • terapię ruchową, 
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa
  w warsztatach terapii zajęciowych lub podjęcia zatrudnienia, 
 • terapia logopedyczna, 
 • trening integracji sensorycznej,
 • zapewnienie ciepłego posiłku,
 • usługi transportowe dla uczestników z zaburzeniami zachowań i/lub niepełnosprawnością fizyczną,
 • umożliwienie skorzystania z oferty kulturalnej miasta, 
 • pomoc w dostępie do usług prawnych, 
 • działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
 • realizacja treningów w trybie zdalnym (w sytuacji zawieszenia działalności domu z powodu pandemii), 
 • realizacja treningów w środowisku domowym, w tym udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego, multimedialnego, pomocy terapeutycznych.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ŚDS

Wniosek o przyjęcie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o skierowanie.
Uczestnikami ośrodka mogą być  mieszkańcy miasta Łodzi.

Do wniosku należy załączyć:

1. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.

2. Zaświadczenie lekarza psychiatry, bądź neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych.

3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy


Zespół wspierająco-aktywizujący tworzą:

 1. Monika Dyła – kierownik ŚDS, magister pedagogiki społecznej w zakresie pracy socjalno-wychowawczej na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista organizacji pomocy społecznej (UŁ). Terapeuta Integracji Sensorycznej z przygotowaniem pedagogicznym (studia podyplomowe WSNoZ)
 2. Aneta Kacprzak-Bernacińska – zastępca kierownika, magister pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, specjalista organizacji i zarządzania pomocą społeczna, technik administracji.
 3. Katarzyna Cyrulewska – magister psychologii wychowawczej i zdrowotnej na Uniwersytecie Łódzkim. Certyfikowana terapeutka ręki II stopnia w zakresie diagnozy i terapii. Ukończyła kurs języka migowego I i II stopnia przy Polskim Związku Głuchych.
 4. Olga Fajkowska – pedagożka, projektantka, arteterapeutka, artystka (magister sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi). Terapeutka integracji sensorycznej (studia podyplomowe na WSNoZ). Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie projektowania grafiki komputerowej i tworzenia stron www na Uniwersytecie Łódzkim. Certyfikowana terapeutka ręki II stopnia w zakresie diagnozy i terapii. W swojej pracy łączy sztuki plastyczne z treningami polisensorycznymi. Pasjonatka technik dziewiarskich i makramy.
 5. Anna Cholewińska – pedagog, magister nauk o wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim.
 6. Jadwiga Grzyb-Piotrowska – pedagog, magister pedagogiki specjalnej ze specjalnością rewalidacji osób upośledzonych umysłowo. Prowadząca w ŚDS zespół wokalno-taneczny Kameleon, reżyser spektakli i autor kostiumów zespołu.
 7. Elżbieta Gawłowska – pedagog, magister pedagogiki specjalnej ze specjalnością rewalidacji osób upośledzonych umysłowo. Prowadząca w ŚDS zespół wokalno-taneczny Kameleon, reżyser spektakli i autor kostiumów zespołu.
 8. Katarzyna Gałkiewicz – pedagog, magister oświaty dorosłych na Uniwersytecie Łódzkim, psychopedagog (licencjat WSHE), absolwentka studiów podyplomowych na kierunku edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu). Ukończyła roczne Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie.
 9. Paweł Głuszkowski – pedagog, magister administracji ogólnej, absolwent studiów podyplomowych z zakresu masażu i fizykoterapii.
 10. Bartłomiej Dzienia – pedagog, absolwent pedagogiki specjalnej na WSP (licencjat), oligofrenopedagogiki na AHE, oraz specjalista pracy socjalnej (AHE)
 11. Agnieszka Pietrzak-Kolańczyk – terapeutka, ukończyła licencjat: pedagogiką z zakresu opiekuńczo-wychowawczego.
 12. Magdalena Macherzyńska – technik fizjoterapii
 13. Monika Urbańska – magister logopedii, pedagog wspierający z profilaktyką niedostosowania społecznego.
 14. Julia Hołówko – muzykoterapeutka, wokalistka, nauczycielka emisji głosu, socjolożka. Magister sztuki (muzykoterapia) i magister socjologii kultury. Absolwenta studiów podyplomowych z zakresu kształcenia głosu i mowy oraz nauczania emisji głosu na warszawskim SWPS, a także dwuetapowego szkolenia z zakresu muzykoterapii i psychodramy. Pasjonatka śpiewu, propagatorka meloterapii.
 15. Irena Zmysłowska – opiekunka
 16. Paweł Osetek – opiekun.
  • Wszyscy wymienieni członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego posiadają wymagane rozporządzeniem dot. środowiskowych domów samopomocy wykształcenie oraz doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  • Pozostali pracownicy: Edyta Różycka – księgowa, specjalista ds. rachunkowości.
Skip to content