Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi organizowane przez PSONI - Koło w Łodzi


Jak najlepiej pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi?


Na to pytanie próbowaliśmy odpowiedzieć podczas zorganizowanego przez (nasze Stowarzyszenie) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną spotkania, które odbyło się 19 maja 2017 roku w siedzibie ŚDS
przy ul. Garnizonowej 38 w Łodzi.  

W spotkaniu wzięli udział Dyrektorzy i Kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy działających w województwie łódzkim oraz przedstawiciele Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – z zastępcą dyrektora tego wydziału, Małgorzatą Pyką na czele. 

Najważniejszym celem spotkania było omówienie wniosków z prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego (siłami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW) nadzoru              w ośrodkach wsparcia, poziomu finansowania oraz przekazanie dobrych praktyk stosowanych w tych jednostkach.

W spotkaniu, odbywającym się ramach nadzoru wspierającego, swoją reprezentację miał także Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego         w Łodzi.

Naszą salę konferencyjną znajdującą się w Oddziale ŚDS przy ul. Garnizonowej
w Łodzi prawie w całości wypełniło około 50 reprezentantów wspomnianych wyżej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, realizujących zlecone przez samorządy lokalne zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające
na prowadzaniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z historią Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zapoznał zebranych Przewodniczący Zarządu Koła - Roman Bartoszuk-Antoszewski,

W części spotkania uczestniczyła również p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka.

Spotkanie miało merytoryczny charakter, a jego uczestnicy uznali zgodnie, że rzeczowa wymiana informacji i doświadczeń z działalności ośrodków wsparcia dla osób                         z zaburzeniami psychicznymi powinna być kontynuowana – z pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych, a w pierwszym rzędzie dla korzystających z tej formy pomocy społecznej. 

Zastępca dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - Małgorzata Pyka poinformowała, że spotkanie pracowników podległego jej wydziału z reprezentantami ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zainaugurowało cykl spotkań z przedstawicielami także innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej podlegających nadzorowi Wojewody Łódzkiego.           W naszym województwie działają 334 takie jednostki.


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Łodzi serdecznie dziękuje wszystkim biorącym udział w spotkaniu.

© Olga Fajkowska 2015